Półkolonie zimowe 2024

Opublikowano: 2024-01-17 11:42, Numer artykułu: 77586 , Autor: M.Płocharczyk

 

Listy zakwalifikowanych uczestników na I i II turnus półkolonii
zostaną ogłoszone 29.01.2024r. o godz. 15:00 w holu Młodzieżowego Domu Kultury nr 4

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH

Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

w ramach projektu „Ferie Zimowe 2024”

 

§ 1

Postanowienia ogólne oraz czas i miejsce

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w półkoloniach organizowanych w MDK4 w Bydgoszczy w terminach:

   

  I. turnus - od 12.02.2024 roku do 16.02.2024 roku

  II. turnus - od 19.02.2024 roku do 23.02.2024 roku

   

 2. We wszystkich turnusach maksymalna ilość osób wynosi 25.

 3. Półkolonie organizowane są dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych do 13 roku życia. Uczestnik może skorzystać maksymalnie z jednego turnusu.

 4. Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja szkolna wystawiona przez bydgoską szkołę podstawową oraz Bydgoska Karta Miejska.

 5. Sposób realizacji: Zajęcia na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 oraz w terenie (wyjścia grupowe). Miejsca wyjść ustalają wychowawcy poszczególnych grup. Zatwierdza kierownik półkolonii.

  

§ 2

Cele półkolonii

 1. Celem głównym półkolonii jest aktywny wypoczynek dzieci.

  Cele szczegółowe:

  - integracja dzieci,

  - promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku,

  - zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic i regionu,

  - stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w półkolonii

 1. Uczestnikiem półkolonii musi być uczeń szkoły podstawowej w Bydgoszczy, którego rodzic/opiekun prawny:

  - wypełni i złoży w terminie kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami,

  - dokona opłaty za posiłki w wysokości 160 złotych za tygodniowy turnus wraz
  z wydrukowanym przelewem bankowym oraz dostarczy oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach.

 2. Rodzice/opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z półkolonii.

 3. Uczestnik półkolonii powinien być zdrowy i móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 4. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka z półkolonii do budynku szkoły/miejsca zbiórki. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

 

§ 4

Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii 

 1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:

 • radosnego i bezpiecznego wypoczynku,

 • udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych.

 • zwracania się ze wszystkimi problemami do opiekunów.

 1. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych, o ile nie zostanie na piśmie zwolniony przez rodzica i odebrany z placówki.

 • punktualnego stawiania się na zajęciach (8:00) i aktywnego uczestniczenia w nich,

 • dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,

 • nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna,

 • zachowywania się z szacunkiem wobec opiekunów oraz kolegów i koleżanek,

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna,

 • stosowania się do poleceń opiekuna półkolonii.

 

3. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych uczestników lub opiekunów skutkuje telefonem do opiekunów wraz z możliwością skreślenia z listy uczestników półkolonii.

   

§ 5

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w nakrycie głowy, obuwie zimowe oraz zmienne, ciepły wygodny strój zimowy.

 5. Odbierają punktualnie dzieci (nie później niż o 15:00)!

 

§ 6

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii.

 2. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 3. Uczestnik półkolonii może używać urządzeń elektronicznych tylko za zgodą nauczyciela.

 4. Obowiązuje zakaz robienia zdjęć i video i upubliczniania materiałów.