Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 82

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Mirosława Zbielska, e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku administrator zobowiązany jest powiadomić osobę, której dane osobowe zostały przekazane.


___________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu 
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 82

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 82

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia (monitoring);
Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
- Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 917),

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres: 14 dni - do nadpisania aktualnymi danymi.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
Ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.